Category

Update

NG Flexivagnar beställda.

By | Update | No Comments

Flexiwaggon AB har nu fått en första beställning av en vagn, med en option på ytterligare 120 st, av nya generationen NG flexivagnar. (bild) Bolaget börjar nu skönja ett trendbrott vad gäller viljan att transportera lastbilar på järnväg.

Report on socio-economic costs comparing road tear, accidents and noise from different freight transport including flexiwagon

By | Update | No Comments

Temat för denna rapport är de socioekonomiska kostnader som är specifika för fyra områden; utsläpp, vägförslitningar, olyckor och buller som uppstår mellan två typer av godstransporter: lastbil på väg och lastbil som färdas på Flexivagnen. Resultatet beskriver hårddraget fördelarna för samhället genom att investera i Flexiwaggon i form av marginalkostnader.

Resultatet när den totala kostnadsbedömningen används som metod, visar att kostnaderna för utsläpp, vägförslitningar, olyckor och buller alla minskas med Flexivagnen, särskilt när den drivs av el som produceras med låga koldioxidutsläpp. En grov jämförelse mellan den genomsnittliga kostnaden för ett dieseldrivet godståg med 25 lastbilar lastad på Flexivagnen och 25 fraktdieseldrivna lastbilar på väg, visar att användningen av Flexivagnen kan minska utsläppen av växthusgaser (GHG) även när fossila bränslen används.

The topic for this report is the socio-economic costs specific for four areas; emissions, road tear, accidents and noise that arises from two types of freight transport: truck on road and truck placed on Flexiwaggon. The result roughly describes the benefits for society if investing in Flexiwaggon in terms of marginal costs.

The result with Total Cost Assessment used as method, shows that costs for emissions, road tear, accidents and noise are all decreased by Flexiwaggon, especially when driven by electricity produced with low carbon emissions. A rough comparison between the average cost for a diesel powered freight train with 25 truck loaded Flexiwaggons, and 25 freight diesel powered trucks on road, shows that the use of Flexiwaggon can decrease emissions of green house gases (GHG) even when fossil fuels are used.

Download file

EU Conference in Åre

By | Update

buss-i-trafik_press2

Inför EU-konferensen i Åre politiker och tjänstemän fick möjlighet att prova en resa med Flexiwaggon mellan Östersund och Åre.
Flexiwaggon är unik vagn lösning som gör det möjligt att transportera lastbilar eller bussar på järnväg.

Ahead of the EU Conference in Åre politicians and officials got the opportunity to try out a trip with Flexiwaggon between Östersund and Åre.
Flexiwaggon is the unique cart solution that makes it possible to transport trucks or buses on rail.

Download file